Проект на Насоки за кандидатстване по схема Технологична модернизация в МСП

Проект на Насоки за кандидатстване по схема "Технологична модернизация в МСП"

МИЕТ публикуваха проект на Насоките за кандидатстване по предстоящата схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Условията за кандидатстване съгласно информацията в документа, са както следва:

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева

Допустими за финансиране са разходи за:

Придобиване на дълготрайни материални активи:

- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.

Придобиване на дълготрайни нематериални активи:

- Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема - не повече от 10 000 лева.

Безвъзмездно финансиране

∙ за микро и малки предприятия - 70%

∙ за средни предприятия - 60%

Минимален и максимален размер на помощта

∙ за микро предприятия - 100 000 лв., 500 000 лв.

∙ за малки предприятия - 200 000 лв., 1 000 000 лв.

∙ за средни предприятия - 300 000 лв., 2 000 000 лв.

 

Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:

∙ за микро предприятия - 142 857,14 лв.;

∙ за малко предприятие - 285 714,29 лв.;

∙ за средно предприятие - 500 000,00 лв.

Бенефициенти

Кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

∙ да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

∙ да имат седалище в България

∙ да са микро (до 9 човека персонал), малки (10-49) или средни (50-249) предприятия

∙ да имат минимум 3 приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.)

Нетните приходи от продажби през последната приключена финансова година (2012 г.) в зависмост от категорията на предприятието-кандидат, следва да бъдат минимум:

- за микро предприятия - 150 хил. лв.

- за малки предприятия - 300 хил. лв.

- за средни предприятия - 750 хил. лв.

Да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

- Сектор C

- Сектор J - раздели J61 Далекосъобщения, J62 Дейности в областта на информационните технологии, J63 Информационни услуги;

- Сектор M - само раздел М72 Научноизследователска и развойна дейност.

Ако кандидатстването по схема "Технологична модернизация в МСП" представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване

1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата

2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проекта, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.

3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и останалите документи, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта

4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 69.

5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Още новини