Отворена процедура за финансиране по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
Фотография: etoninstitute.com

Отворена процедура за финансиране по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

На 03.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента:

- Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“;
- Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:

- пазар на труда и качество на работните места;
- социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
- изграждане на административен капацитет в горните две области.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Повече подробности относно условията за кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук

За по подробна информация „Приорити“ ООД е на ваше разположение! Може да разчитате на нас за съдействие в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини