Стартира процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
Фотография: energydesignbg.com

Стартира процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 обявява процедура на подбор на проекти „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката”.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро).

Подробности относно обявените критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и пр. са качени тук.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12.10. 2016 г.

„Приорити Консултинг“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини