Стартира процедурата за подбор на проекти „Добри и безопасни условия на труд“
Фотография: ppstatic.pl

Стартира процедурата за подбор на проекти „Добри и безопасни условия на труд“

След дълго обсъждане по Условията за кандидатстване, Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедурата за подбор на проекти „Добри и безопасни условия на труд“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 14.06.2016 г. 17:30 часа.

Настоящата процедура има за цел да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията, също така да насърчи географската мобилност на работната сила. Подробности относно предварително обявените критерии за допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите и пр. са качени тук.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

„Приорити Консултинг“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Свържете с нас

Още новини