Започна приемът по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Фотография: huffingtonpost.com

Започна приемът по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Вчера управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, обяви дългоочаквания прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Целта е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия и повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС). Проектните дейности трябва да се изпълняват на територията на България и да водят до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на ИСИС.

Допустими са следните дейности:

  • Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
  • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  • Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
  • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
  • Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
  • Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
  • Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
  • Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
  • Визуализация на проекта.

Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път – чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, подаване на формуляра и придружителните документи чрез информационната система ИСУН 2020, и то само с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича в 19:00 часа на 05.05.2016 г.

Повече подробности относно условията за кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини