Обявиха допълнителен списък на отхвърлени проектни предложения по „Ново работно място 2015“ и удължиха срока за оценка на двата крайни срока

Обявиха допълнителен списък на отхвърлени проектни предложения по „Ново работно място 2015“ и удължиха срока за оценка на двата крайни срока

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на Първия краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Броя на неодобрените проектни предложения е 35. Кандидатите, които имат възражение срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган на ОПРЧР, могат да подадат писмени възражения до 17:30 ч на 05.04.2016 г. (Вторник).

Срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава до 28.04.2016 г.

Поради изключително големия брой подадени проектни предложения в рамките на втория краен срок за кандидатстване по процедура „Ново работно място 2015”, Управляващият орган обяви, че не е възможно спазването на нормативно установения срок от 120 календарни дни за приключване на оценката.

Най-ранната индикативна дата за приключване на оценката на проектните предложения, подадени в рамките на втория краен срок, е 30.06.2016 г.

Управляващият орган периодично ще публикува новини в тази връзка на сайтa на ОП РЧР 2014-2020 – esf.bg.

Още новини