Стартира приемът мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020.

Стартира приемът мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020.

От 14 февруари, стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020. Новото за всички кандидати по “Програма за развитие на селските райони“, ще бъде въведения и от Държавен фонд „Земеделие” електронен прием на проектни предложение през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН). За тази цел бенефициентите трябва да имат предварително направен от тях електронен профил в ИСУН, както и квалифициран електронен подпис. Крайният срок за подаване на проектни предложение е 16 май 2018 г.

Мярка 4.2 е насочена към юридически лица и земеделски производители, чиято основна дейност е свързана с преработка на селскостопански продукти и ще може да се кандидатства за:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

ж) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Финансирането е в размер на 50% от допустимите разходи по проекта и до 2 000 000 евро. Заделения бюджет по мярката е 166,243,000 лева.

За повече информация свързана с мярката, етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини