Предстоящи програми по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ за 2017г.
Фотография: simplescrapper.com

Предстоящи програми по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ за 2017г.

Индикативен график по ОП „Конкурентоспособност“ за 2017г.

Близо 280 млн. лв. (141.3 млн. евро) ще бъдат разпределени през следващата година под формата на субсидии по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По тях проекти ще подават предварително определени бенефициенти, като различни ведомства, както и "София тех парк". Те ще могат да разчитат на почти 220 млн. лв. Парите за бизнеса са разпределени приблизително поравно между трите приоритетни оси – технологично развитие и иновации, предприемачество и капацитет за растеж и енергийна и ресурсна ефективност, малко повече са за иновации.

За иновации

Още през януари се очаква да бъде отворена процедурата за разработване на продуктови и производствени иновации, по която ще бъдат разпределени 68.5 млн. лв. (35 млн. евро) като безвъзмездна финансова помощ. По нея ще могат да кандидатстват всякакви съществуващи компании. Със субсидиите те ще могат да правят научни изследвания, тествания и изпитания, да придобиват и внедряват резултати от изследвания (патентовани или не), да създават, тестват и прототипират пилотни линии. Отделен проект може да получи между 50 хил. лв. и 1 млн. лв., като с безвъзмездни средства ще се покриват между 25 и 90% от разходите.

Други 8.8 млн. лв. (4.5 млн. евро) са предвидени за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории. Процедурата се очаква да бъде открита през юни. Субсидията за отделен проект ще бъде между 100 хил. лв. и 2 млн. лв. Ще се покриват между 25 и 90% от разходите по отделните проекти.

По същата приоритетна ос нова субсидия ще получи и "София тех парк". Процедурата чрез директно предоставяне е за 39.6 млн. лв. (20.3 млн. евро), които са предвидени за "развитие, институционално доизграждане и функциониране на вече изградения научно-технологичен парк". Тя ще бъде открита през септември, като "София тех парк" ще трябва да подаде проектите си до ноември 2017 г. и до ноември 2018 г. За държавния технологичен парк субсидия е предвидена и през тази година, като в момента приключва процедурата за отпускане на 12.5 млн. лв.

За бизнеса

През април се очаква да бъде открита процедурата по която бизнесът ще получи бщо 67.2 млн. лв. (34.4 млн. евро) по приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП". По нея сред най-популярните, традиционно се закупуват машини и оборудване и се модернизират производствата. С парите ще се финансират дейности за реализиране на предприемачески идеи и дейности за разработване на нови продукти и услуги във въпросните области. Бенефициенти могат да бъдат микро-, малки и средни предприятия, а единичната субсидия ще е между 50 хил. лв. и 391 166 лв. Тя ще покрива до 90% от разходите по проекта.

По приоритетна ос "Енергийна и ресурсна ефективност" фокусът през 2017 г. ще бъде върху ресурсите, след като през тази година трябва да приключат двете процедури за енергийна ефективност (за малки и средни и за големи предприятия). През следващата година безвъзмездно ще бъдат отпуснати 71.6 млн. лв. (36.6 млн. евро) за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, като целта е предприятията да разработят и приложат нови решения, техники и методи. За финансиране могат да кандидатстват съществуващи малки и средни предприятия от преработващата промишленост. Те ще получат между 300 хил. лв. и 3 млн. лв. за отделен проект, с което ще се покриват между 35 и 75% от разходите. Очаква се процедурата да започне през септември.

За по подробна информация „Приорити“ ООД е на ваше разположение!

Още новини