Започна приема по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
Фотография: agricorner.com

Започна приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

В последния работен ден от месец юни (28.06) стартира приемът предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на земеделските райони (ПРСР)

Крайният срок за кандидатстване е до 30.09.2019 г. . Общият размер на средствата по мярката възлиза на 43 027 600 лв., като максималната финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава сумата от 29 337 лв. за период от пет години.

Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти. Изискванията към кандидатите са да имат регистрация като земеделски производител и икономическия размер на стопанството измерен в стандартен производствен обем (СПО) да е в диапазона от 2 000 до 7 999 евро.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение – ИСУН 2020.

Кандидатите могат да се възползват безвъзмездно от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която ще им окаже подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Още новини