Подмярка 4.2 (за преработвателите) стартира в края на септември
Фотография: farm-software.net

Подмярка 4.2 (за преработвателите) стартира в края на септември

Според индикативния график на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ трябва да започне на 28 септември тази година. Стартът е дългоочакван от всички, които преработват земеделска продукция или имат намерение да започнат да го правят.

На практика могат да кандидатстват всички физически и юридически лица, които планират да преработват растителни и животински земеделски продукти. В това число влизат и техническите и медицински култури /без тютюн/, както и захарта и сладкарските изделия. Допустими са кандидатите в секторите, които работят в секторите месо, мляко, плодове, зеленчуци, мед, зърнени продукти, мазнини, фуражи, вино, оцет.

Ще се финансират инвестиционни проекти за покупка и изграждане както на материални активи, а също и за нематериални активи, като технологии за производство, строителство и реконструкция на сгради и други недвижими активи. Допустими ще са разходите за купуване на софтуер, патенти, лицензи, системи за управление, както и за подготовката на проектите и бизнес плана. Ще се отпускат средства и за оборудване или активи за съхранение и транспортиране на продукцията.

Възможно е да се подпомагат и пречиствателни станции, както и преработката на биомаса за производството на енергия. Разходите за земя не бива да надвишават 10% от общия размер на проекта.

Субсидията за инвестиционните проекти е 50% от общите допустими разходи за микро, малки и средните предприятия, а за големите предприятия е 40%. Минималният размер на един проект може да бъде 15 000 евро, а максималният - 3 млн. евро.

Въпросът екой ще има шанс за повече точки, защото критериите за подбор още не са ясни.

Като Приоритет 1 се очертава въвеждането на енергоспестяващи технологии и иновации. Енергоспестяването ще се доказва с документи от енергийно обследване, което показва, че планираните инвестиции допринасят за намаляване на разходите за енергия на предприятието. Консултантските фирми отсега обръщат внимание на клиентите си, че енергийното обследване ще оскъпи проектите им, защото ще трябва да се извърши от сертифицирани за целта лица. Освен това обследването ще подлежи и на проверка от Агенцията за устойчиво енергийно развитие / АУЕР/. Доказването на иновации е другият тънък момент, който ще се отнася и за хранително-вкусовата промишленост. То също ще става само с документ за патент или свидетелство за полезен модел, издадени от Патентното ведомство.

В Приоритет 2 попадат чувствителните сектори, които ще получават допълнителни точки. Т.е. повече бонус точки отново ще получат преработвателите на плодове и зеленчуци, мандрите и месопреработвателните, както и обектите, които дестилират етерични масла и производителите на мед. Оказва се, че производителите на вино, които също се надяваха да подадат проекти по програмата, ще останат без допълнителните точки по този приоритет, защото винените сортове грозде са изключени от т.нар. чувствителни сектори.

Приоритет 3 обхваща биологичните продукти, но още не е ясно с какви документи то ще доказва.

Приоритет 4 е за устойчивата заетост, или – нов персонал. И по него допълнителни точки ще се дават на проектите, които предвиждат наемането на нов персонал. Кандидатите ще трябва да гарантират, че ще запазят броят на наетите още 3 години след изплащане на субсидията. В същото време и старият персонал не бива да бъде съкращаван. Приоритетът ще се отнася само за предприятията, които са на територията на селски район.

Приоритет 5 е Северозападна България и районите с ограничения. Такива са и населените места, които попадат в списъка на необлагодетелстваните райони.

Субсидията по Подмярка 4.2 ще се отпуска на авансови и междинни плащания. Авансът може да е в размер до 50% от разходите по проекта, но трябва да е придружен от банкова гаранция за 100% от плащането или от договор за поръчителство с най-малко двама поръчители.

Междинните плащания ще се извършват най-много на три етапа и ще са допустими само за проектите, които могат да се разделят на етапи.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашите проекти!

Повече подробности за условията за кандидатстване ще намерите тук.

Източник: bgfermer.bg

Още новини