Стартира обществено обсъждане на Подмярка 7.6 от ПРСР
Фотография: Къпиновски манастир „Св. Николай Чудотворец“ до Велико Търново (източник: myastoto.bg)

Стартира обществено обсъждане на Подмярка 7.6 от ПРСР

Министерство на земеделието пусна за обществено обсъждане проект на наредба за прилагане на подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Общият бюджет на подмярката ще е 40 милиона евро, от които ще могат да се възползват българските църкви, джамии и други религиозни храмове. Финансовата помощ ще е в размер на 100% за проекти, които включват дейности като възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, включително вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е 1 000 000 евро, а максималният размер на помощта за един проект – 400 000 евро.

В проектодокумента са регламентирани допустимите за подпомагане кандидати и дейности, редът за одобрение на проектните предложения, за изплащане на помощта и пр. подробности. А критериите за подбор ще са два – „Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности“ и „Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта“. Другият месец предстои заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., на което ще се уточни тежестта на всеки един от критериите.

Според индикативния график на новата ПРСР приемът на проектни предложения по Процедура 7.6 трябва да започне в средата на април.

Още новини