Подмярка 4.2 – промени през прием 2017.  Кой ще получи финансиране?

Подмярка 4.2 – промени през прием 2017. Кой ще получи финансиране?

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ или по-позната като мярката за преработка по ПРСР е на прага да отвори прием на проекти предложения с целия остатъчен бюджет, най-вероятно за последен път през този програмен период.

През приема от 2015 година успяха да бъдат разгледани около 250 проекта. Надпреварата за финансиране беше оспорвана, а за субсидия успяха да се преборят само проектни предложения, които са получили минимум 55 точки по критериите за оценка. Както по тази мярка, така и по всички останали, проектните предложения, с точки по-малко от обявените минимални при ранкинга, остават да отлежават в администрацията на ДФ „Земеделие“ и най-вероятно никога няма да бъдат разлистени и финансирани.

Причината за това е логична и до болка позната. Желаещи за финансиране – много, но налични пари – недостатъчно. Това е и една от причините ДФ „Земеделие“ да съсредоточава усилията си в разработка и утвърждаване на критерии за оценка, които да работят ефективно в посока даване на приоритет на действителните и значими проекти в сферата на земеделската преработвателна промишленост.

Това е и причината, ДФ „Земеделие“ да предприеме действия по усъвършенстване на установените до момента критерии.

Промените, които се очакват през втория и последен прием по Подмярка 4.2, са вързани с промени в два основни компонента на наредбата, а именно:

  • Критериите за оценка;
  • Размера на максималното финансиране за конкретен проект.


Какво ново по критериите за оценка:

Критериите, които предстои да бъдат въведени и които ща допринесат за получаването на допълнителни точки и по-голям шанс за финансиране, са насочени към съществуващите и действащите преработвателни предприятия.


ПРОМЕНИ В КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДВА КРИТЕРИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ 1

Критерии Минимално изискване Точки
Проекти, представени от земеделски стопани производители на селскостопански продукти Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР 2014-2020 г.) 15
Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР 2014-2020 г.) 10
Критерии Минимално изискване Точки
Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР 2014-2020 г.) 15
Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР 2014-2020 г.) 10


Най-общо казано, през новия прием от точките по първия нов критерий, могат да се възползват, както съществуващите земеделски стопани, така и съществуващите преработватели на земеделски продукти. Разликата между изискванията за земеделските производители и преработвателите, се изразяват в броя на персонала, който едните и другите трябва да имат като наличен за всяка от последните 3 години. При преработвателите, изискването е за 15 души средносписъчен брой на персонала за последните 3 години, а при земеделските производители – 5 души. В случай, че кандидатите отговарят на тези условия, в зависимост от това, дали са получавали финансиране по Мярка 121, 123 или 4.2, могат да получат 15 точки, ако не са получавали и 10 точки, ако са.


Какво ново по критериите за оценка:

Критериите, които предстои да бъдат въведени и които ща допринесат за получаването на допълнителни точки и по-голям шанс за финансиране, са насочени към съществуващите и действащите преработвателни предприятия.


ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ 2

Критерии Минимално изискване Точки
Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция и /или от земеделски стопани, производители на селскостопански продукти От 2 % до 10 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти 8
От 10 % до 25 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти 10
От 25 % до 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти 12
Над 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти 13

От точките по втория критерий, могат да се възползват, отново земеделски стопани, производители или преработватели. В зависимост от реализирания процент на износ, за предходните три години, могат да получат от 8 до 13 допълнителни точки.

Както сами можете да се убедите, въвеждането на двата нови допълнителни критерии са изцяло насочени към съществуващите и действащите предприятия и земеделски стопани. Двата критерия ще спомогнат за получаването на повече точки и приоритизирането на кандидатите със съществуваща дейност.


Какво ново в размера на финансирането по проект:

Предвижда се, в рамките на приема през 2017 година, максималния размер на допустимите разходи да бъде намален от 3 000 000 евро на 2 000 000 евро. Целта на тази промяна е, финансирането да достигне до максимален брой бенефициенти. След направен анализ на приема от 2017 година, е установено, че голяма част от бюджета е зает, именно от проекти на максимална стойност (3 000 000 евро). Намалявайки тавана на допустимите разходи, се предвижда да бъде увеличен броят на разгледаните и договорирани проекти .

По Подмярка 4.2 не се предвиждат други съществени изменения в наредбата. Прием на проекти по мярката за преработка се очаква да има през последното тримесечие на годината, като тенденцията показва, че броят на подадените проектни предложения се увеличава с всеки изминал прием. Добре е подготовката на проекта да стартира своевременно, за да бъдат избегнати възможни грешки и за да бъде подготвен качествен, добре обмислен и устойчив проект.

При интерес, не се колебайте да се свържете с експертите на Приорити ООД, за да научите как да кандидатствате по Подмярка 4.2 и да финансирате Вашия бизнес!

Още новини