Отварят процедура „Развитие на социалното предприемачество“ с финансиране до 200 хил. евро
Фотография: portaltrznormativi.bg

Отварят процедура „Развитие на социалното предприемачество“ с финансиране до 200 хил. евро

Българските работодатели вече могат да кандидатстват за субсидии за създаване на социално предприятие, с което да подкрепят социалното включване на уязвими групи на пазара на труда чрез създаване на условия за тяхната професионална интеграция.

Средствата се предоставят по процедура "Развитие на социалното предприемачество" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), която беше отворена в средата на октомври. Общият й бюджет е 15 млн. лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ за проект е от 50 хил. до 391 166 лв. Крайният срок за онлайн подаване на проектни предложения, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) е 5 януари 2017 г., 17:30 ч.

Процедурата е подходяща както за съществуващи социални предприятия, които искат да надградят постигнатите до момента резултати, така и за нови социални предприятия с основна цел - постигане на измеримо положително социално въздействие, а не непременно генериране на печалба.

Повече подробности относно условията за кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

До края на годината се очакват още три процедури за финансиране, насочени към бизнеса, които ще подпомагат под различна форма обучения за заети лица. През 2017 г. не са планирани процедури за подкрепа на работодатели.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини