Одобрени са 53 проекта и 123 са в резервния списък на проектните предложения по Трети краен срок на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Фотография: blog.movingworlds.org

Одобрени са 53 проекта и 123 са в резервния списък на проектните предложения по Трети краен срок на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъка с одобрените за финансиране проектни предложения (Решение № РД-16-155/19.02.2016 г.) по Трети краен срок (от общо три) към процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“. предложения е качен тук.

Списъкът с резервните проектни предложения, които също са получили положителна оценка, но за които не е достигнало финансиране, може да видите тук.

Източник: eufunds.bg

Още новини