Резултати по „Ново работно място 2015” – не по-рано от 31 март
Фотография: business2community.com

Резултати по „Ново работно място 2015” – не по-рано от 31 март

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обяви, че поради изключително големия брой подадени проектни предложения в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, не е възможно спазването на нормативно установения срок от 120 календарни дни за приключване на оценката.

Най-ранната индикативна дата за приключване на оценката на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок, е 31.03.2016 г. Управляващият орган периодично ще публикува новини в тази връзка на новия сайт на ОП РЧР 2014-2020 – esf.bg.

Източник: esf.bg

Още новини