Одобрени проекти по схема Ново работно място

Одобрени проекти по схема „Ново работно място“

Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” Агенция по заетостта публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране и Списък с резервни проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 “Ново работно място”.

Одобрените кандидати ще получат финансиране за закупуване на оборудване, необходимо за създаване на ново работно място, обучение на новоназначен персонал по ключови компетентности, както и дължимия от работодателя минимален осигурителен доход за срок от една година.

Фирмите, които са одобрени за финансиране по процедурата са 119.

В списъка с резервни проектни предложения, за които не достига финансиране са 104 фирми.

Пълния списък може да видите тук - Отваряне в PDF формат

Още новини