Стартира мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Стартира мярка 8.6 ”Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

На 27.04.2018 г. Управляващият орган на „Програма за развитие на селските райони“ обяви официалния старт на мярка 8.6 ”Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.


Целта на процедурата е се повиши конкурентоспособността в горското стопанство и преработката на дървесина, както и да се подобри състоянието на горите, чрез тяхното опазване и устойчиво стопанисване. Допустими за финансиране ще бъдат следните дейности:


  • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
  • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка;
  • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
  • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Общия бюджет на процедурата е в размер на 35 204 400 лв., а максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 977 900 лв. Одобрените за финансиране кандидати ще получа финансиране в размер на 50% от разходи за проекти реализирани в община попадаща в селските райони и 40% за всички останали.

Проектните предложения могат да бъдат подавани единствено електронно чрез „Информационната система за управление и наблюдение на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 31 юли 2018 г..

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашия проект.

Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини