Финанси за къщи за гости

Финанси за къщи за гости

През изминалият програмен период 2007-2013 най-голям интерес сред неземеделските дейности предизвикваха мерки 311 и 312. През новият програмен период 2014-2020 мярка 311 и 312, ще бъдат обединени в една мярка – МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“.


Приоритетите по новата мярка 6.4 ще бъдат:

Развитие на селски туризъм:

- Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

- Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

- Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.


Местно занаятчийство:

- Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).


Производствени дейности;


Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

- Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;

- Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;

- Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.

- ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.


Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.Приоритетните общини, както и списъка на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, които няма да бъдат подпомагани за туристически дейности, през новия период се запазват както при предишния, но се очаква всички села, които към момента попадат под обхвата на общини, които не са приоритетни за финансиране, да бъдат подпомагани, чрез подхода лидер или така наречените местни инициативни групи. Това на практика означава, че всяко село би могло да бъде допустимо за реализирането на инвестиция.


Друга новост по под мярка 6.4 е, че размера на субсидията се увеличава на 75% за сметка на Вашето самоучастие, което става по-малко. Размерът на общата стойност на проекта ще се промени от 400 000 € на 300 000 €.


Програмата позволява финансиране както за изграждане на нова къща за гости или малък семеен хотел с до 20 стаи, така и реконструкция на съществуваща сграда в къща за гости или хотел и обновяване на туристически обекти.


Предварително допустимите разходи са само за услуги т.е. разходи за проектиране на сградата, консултанти и др.услуги. Като тези разходи са от порядъка на 10%-12% от стойността на субсидията. След одобрение на проекта, програмата допуска разходи за СМР (строително монтажни работи), обзавеждане, изграждане на басейн, ограда, озеленяване и закупуване на моторно превозно средство.


Минималната стойност на допустимите разходи, с която може да се кандидатства е от 10 000 €, а максималната стойност е до 300 000 €, като максималната субсидия, която ще получите безвъзмездно е до 75%, но не повече от 200 000 €. Това означава, че ако искате да получите максималния размер от 200 000 €, и Вашето съфинансиране да бъде минимално, то проектът Ви трябва да е на стойност 266 667 €, като остатъка от 66 667 € трябва да бъде финансиран от Вас.


За повече информация какво трябва да знаем при подготовка на проектната документация може да пишете в меню „Безплатна онлайн консултация“.

Още новини