ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ДЪРВОПРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ

Една от най-очакваните горски програми – мярка „8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, след няколко отлагания е предвидена да стартира в края на април 2018 г.

Mярка 8.6 има широк обхват на допустимите дейности, като те условно биха могли да се разделят на такива предназначени за кандидати, стопанисващи горски масиви, кандидати преработващи или възнамеряващи да преработват горски продукти и горски стопани, доставчици на услуги.

КАКВО Е ФИНАНСИРАНЕТО?

Максималния размер на разходите по проект е 500 000 евро., а минималния – 5 000 евро.

Финансирането е 40 % за проекти, които се осъществяват извън селски райони и 50 % за проекти, които се осъществяват на територията на селски райони.

КОЙ И ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО 8.6?

I. Съществуващи или новосъздадени фирми:

- Микро, малки или средни предприятия, които биха могли да се възползват от финансиране за:

        1. Изграждане, придобиване или подобряване на сгради за първична преработка на дървесина, вкл. за закупуване на земя;

        2. Закупуване на машини и оборудване за първична преработка на дървесината, предхождащи индустриалната преработка.

        3. Закупуване на машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

II. Доставчици на услуги

- Горски стопани, доставчици на услуги, които биха могли да се възползват от финансиране за:

        4. огледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

        5. закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

III. Собственици на горски територии:

- Физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0.5 ха горски територии;

- Общини, собственици на минимум 10 ха горски територии.

Собствениците на горски територии, биха могли да се възползват от финансиране по всички изброени дейности от 1 до 5.

Както по останалите мерки от ПРСР, така и по Подмярка 8.6 тенденцията е критериите за оценка и броя на получените точки да играят съществена роля за одобрението или отхвърлянето на проекта.

За разлика от други мерки, изглежда по Подмярка 8.6 критериите са значително опростени и конкретизирани. До голяма степен това ще улесни кандидатите и ще намали риска от двойно тълкувание на конкретни критерий. Подробно разписани критерийте по Подмярка 8.6 може да разгледате ТУК!

Изглежда, един от решаващите критерии, по които ще се получават точки, е критерия за лесистост на общината, на територията, на която се извършва дейността. С колкото по-висока лесистост е общината, в която ще извършвате дейността, с която кандидатствате, толкова повече точки ще получи Вашия проект и толкова по-голяма е вероятността да бъде одобрен. Тоест, ако Вие сте новосъздадена фирма и искате да изградите цех за преработка на пелети в общ. Лъки, обл. Пловдив, по първия критерий ще получите максимален брой точки – 40, защото община Лъки е с висока лесистост над 60%. Списък с нивото на лесистост по общини, може да намерите ТУК!

Подготовката на проект по мярка 8.6 е сложен процес, който изисква участието на технолози, доставчици на машини и оборудване, а когато има планувани строително-монтажни дейности и проектантски екип. Като всеки един етап от тяхната работа трябва да бъде съобразен във времето и съгласуван предварително. За да могат да се подадат качествено разписани проекти до края на ноември, препоръчваме желаещи да кандидатстват, да стартират с подготовката на своите проекти.

За повече информация свързана с етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини