Стартира Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Стартира Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области "Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и "Възобновяема енергия" (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е одобрена на 20 декември 2012 г.


Програмен оператор тук е Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), а партньор на Донора – Дирекция за водни ресурси и енергия (NVE) към Министерство на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.


Целта на програмата е намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха, а предвидените средства по програмата са 15 600 288 евро. От тях 13 260 245 евро (85%) са безвъзмездна финансова помощ (БФП), а 2 340 043 евро (15%) - държавно съфинансиране.


В момента се приемат проектни предложения по две грантови схеми, като крайният срок за кандидатстване е 7 януари 2015 г., а срокът за изпълнение на дейностите - 30 април 2017 г. Допустими кандидати по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ са само държавни институции и общини. Допустими партньори са обществени и частни субекти, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации.


Минималният размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ е 170 000 евро, а максималният – 500 000 евро.


Допустими бенефициенти по Грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“ са малките и средни предприятия, както са категоризирани в Закона за малките и средни предприятия. Партньори в проектните предложения могат да са публични, частни лица и неправителствени организации, а целта на тази Грантова схема е повишаване капацитета за производство на гориво от биомаса чрез насърчаване на частните инвестиции в подходящо оборудване и съоръжения. Минималният размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро.


МИЕ кани потенциалните бенефициенти по двете схеми да подадат Искания за подкрепа по „Фонд за двустранни отношения“ BG04-00-02. Фондът има за цел да създаде и укрепи сътрудничеството между донорите и бенефициентите, споделянето на резултати, информираност и разбирателство между хората, институциите, държавите и широката общественост от страните бенефициенти и страните донори. Подкрепата се извършва по две схеми: „Схема за подкрепа за разработване на проектни предложения” и „Схема за подкрепа за пътуване”, а безвъзмездната финансова помощ за едно подадено Искане по Програма BG04 е 100 %, но не повече от 4 000 евро.


За повече информация относно условията за кандидатстване и финансирането по програмата посетете секцията ни Актуални програми.

 

Снимка източник: spireresearch.com.

Още новини