Допълнителен ресурс по процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на ОПИК
Фотография: www.nextgov.com

Допълнителен ресурс по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) работи в посока да бъдат финансирани всички одобрени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като за кандидатите от резервните списъци ще бъдат прехвърлени средства от други неусвоени програми и спестявания в рамките на ОПИК. Напомняме, че при обявените в края на миналата година резултати по процедурата, одобрените за финансиране бяха 1 285 фирми с проекти на обща стойност 178 532 856 лв., а 418 кандидати попаднаха в списъците с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране. Нужните средства за да бъдат договорирани всички предприятия попадащи в резервните списъци са 55 112 794 лв. По този начин с осигуряването на допълнителния ресурс ще бъдат финансирани всички 1 703 кандидати преминали успешно оценка.

В началото на тази седмица стартира и изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати, като вече са изпратени близо 1000 броя покани. До дни ще бъдат изпратени поканите и до всички 1285 броя от първоначално одобрени за финансиране кандидати. Поетапно и след осигуряване на необходимия финансов ресурс ще бъда поканени и фирмите попадащи в резервните списъци.

Още новини