Станаха ясни условията за кандидатстване  по процедура за подбор на проекти „
Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19
Фотография: www.information-age.com

Станаха ясни условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „ Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) публикува за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Допустими кандидати ще бъдат микро, малки и средни предприятия, които имат минимум една приключена финансова година и реализирали определен обем от приходи през 2019 г. Програмата ще покрива разходи за дълготрайни материални активи (ДМА), дълготрайни нематериални активи (ДНА) и строително-монтажни работи (СМР) свързани с: 1) колективни средства за защита; 2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери; 3) Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса; 4) Обособяване на отделни потоци на движение, поставяне на прегради и др. на работното място; 5) Осигуряване на условия за работа от разстояние.

Одобрените кандидати ще получат безвъзмездно финансиране на стойност от 70 % от одобрените разходи по проекта. Максималната стойност на безвъзмездното финансиране варира от 15 000 лв. до 75 000 лв. в зависимост от категорията предприятие реализираните обороти на кандидата.

Повече подробности относно условията за кандидатстване и допустимите разходи може да научите тук.

Ако процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага:

- Безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране;
- Подготовка на формуляр за кандидатстване и прилежащите декларации;
- Подготовка на финалните технически и финансови отчети и заявка за плащане.


За повече информация, свързана с предстоящите програми, етапите на подготовка на даден проект и подробна консултация, съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини