Приемът по мярка Млад фермер започва на 1 юни
Фотография: sallyryanphoto.com

Приемът по мярка „Млад фермер“ започва на 1 юни

Индикативният бюджет на Мярка „Млад фермер“ от новата ПРСР 2014-2020 е 35 милиона евро, а субсидията е 100%. Това е бившата мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, която в новия програмен период е заменена с Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. Целта й е да подпомогне процеса на модернизиране на стопанствата на млади фермери, независимо дали става въпрос за създаване на нови или поемане на вече съществуващи стопанства.

Допустими са инвестиции за увеличаване обработваемата земеделска площ, закупуване на сгради, строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството, закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване.

Ще се финансират още дейности по създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени, увеличаване броя на животните в стопанството, придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието, преминаване към биологично производство.

Допустими кандидати са физически лица и еднолични търговци, на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на проектното предложение. Те трябва да са регистрирани за първи път като земеделски производители не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. Друго изискване е да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстване, в случай че отглеждат животни.

Още новини