Програма за развитие на селските райони

Основна цел на програмата:
„Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР 2014 – 2020) е най-богатата по отношение на типовете дейности, които финансира, и съответно по нея се отпускат най-много средства.


Организациите, които предлагат обучителни курсове, семинари, демонстрации и посещения на земеделски стопанства, могат да кандидатстват по Мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР (2014 – 2020). 

Доставчиците на консултантски услуги са основните бенефициенти по Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“.

Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества могат да получат безвъзмездно финансиране по Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“, Мярка 14 „Плащания за хуманно отношение към животните“ и Мярка 16 „Сътрудничество“. За същите кандидати, особено за младите земеделски производители, са предвидени средства по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.

Земеделски стопани (физически и юридически лица) са допустимите бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“, Мярка 10 „Агроекология и климат“ и Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.

Общините и държавните предприятия също могат да кандидатстват по Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, както и по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР“.

Читалища, общински предприятия, търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината, са във фокуса на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Юридическите лица с нестопанска цел и местните поделения на вероизповеданията също са сред бенефициентите по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Физически, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи, наематели, сдружения на горепосочените, МСП, както и горски стопани, доставчици на услуги, имат възможността да получат средства по Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“.

Собствениците, наемателите или управителите на горски територии са допустимите бенефициенти по Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“ от ПРСР.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Полезна информация

Изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство – Стандартен производствен обем (СПО) Списък на общините попадащи селските райони Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”