Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Основна цел на програмата:

Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности на територията на селски общини, които са насочени към:

 • Производство в отрасли като:
  „Производство на хлебни и тестени изделия“; „Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни“; „Производство на пиво“; „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води“; „Производство на текстил и изделия от текстил; „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ „Производство на лекарствени вещества и продукти“; „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; „Производство на електрически съоръжения“; „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; „Производство на мебели“;
 • Предоставяне на услуги във всички икономически сектори включително:
  „Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други“; „ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др“.; “Търговия “; “Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности” и т.н.;
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти:
  „Издателска дейност“; „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; „Радио и телевизионна дейност“; „Дейности в областта на информационните технологии“; „Информационни услуги“

Пълен списък на допустимите за финансиране неземеделски дейности по мярка 6.4 може да видите тук

Кой може да кандидатства:
 • Микропредприятия (до 10 човека персонал), регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица на територията на селска община;
 • Земеделски производители;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Условия за допустимост на проектите
 • Инвестицията да се осъществява в селски район;
 • Проектите трябва се изпълняват върху имот – собственост на кандидата или с право на ползване за не по-малко от 6 години;
 • Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
Какво финансира програмата:
 • Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
 • Предварителни разходи пряко свързани с реализирането на проекта, като: хонорари на архитекти, инженери и консултанти – до 12% от стойността на проекта;
 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 • Закупуване на земя и/или недвижим имот необходими за реализирането на проекта – до 10% от стойността на проекта;
Процент на финансовата помощ:
До 50% от общите допустими разходи на проекта.
Размер на финансовата помощ:
Минимална стойност: 10 000 евро
Максимална стойност: 200 000 евро
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта: 600 000 евро
Изисквания към проекта:

Приоритет при оценката на проектите ще имат кандидати на:

 • Фирми с над три години история и осъществяващи дейност в съответната селска община;
 • Фирми плануващи разкриването на нови работни места по проекта;
 • Фирми регистрирани и изпълняващи проекта на територията на Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
Срокове за кандидатстване:
Крайният срок за подаване е 17.30 ч. на 07.12.2018 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com