Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители”

Основна цел на програмата:
Улесняване процеса на създаването на стопанства от млади земеделски производители
Кой може да кандидатства:
Земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:

- Да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
- Икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО - стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
- Да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
- Да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
Какво финансира програмата:
Закупуване на движими и недвижими дълготрайни материални активи, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи, закупуване на земя за земеделска дейност, закупуване на семена, торове и препарати, създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения.
Размер на финансовата помощ:
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2021 г., да стартира през второто тримесечие на 2015 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com