Велина Парушкова

Велина Парушкова

Велина Парушкова е бакалавър „Социални дейности“, магистър по специалност „Социален мениджмънт“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по специалност "Управление на международни проекти" в УНСС.

Има над 10 годишен опит в сферата на разработването и управление на европейски проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма "Наука и образовяние за интелигентен растеж", Оперативна програма "Добро управление" и Финансов механизъм на Европейското икономичесто пространство и Норвежки финансов механизъм.

Участвала е и продължава да участва в управлението и администрирането на редица проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз.