Биляна Качамачкова

Биляна Качамачкова

Биляна Качамачкова е бакалавър по „Публична администрация“ и магистър по Международни икономически отношения със спец. "Управление на международни проекти" от Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

Има над 8 годишен опит в сферата на разработването, управлението и отчитането на европейски проекти по Оперативна програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони, както и проекти финансирани по трансгранични и национални програми.

През тези години е натрупала експертен опит в разработване и последваща оценка на тръжни документации по ЗОП и ПМС 160 за възложители, също така окомплектова и участва в обществени поръчки в ЦАИС ЕОП от страната на изпълнители.