ОП Развитие на човешките ресурси (2014 – 2020)

Основна цел на програмата:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на ОП РЧР.

Първата ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” включва две тематични цели. Едната е за „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, а другата – за „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“.

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” обхваща само по-слабо развитите региони и целевите общности са мигрантите, ромите и други маргинализирани групи.

Третата Ос „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” ще подкрепя само проектни предложения за повишаване институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни, както и такива идеи, които допринасят за една по-ефективна публична администрация.

По четвъртия приоритет „Транснационално сътрудничество“ ще се отпускат безвъзмездни финансови помощи за насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности, недопускането на дискриминация и укрепването на институционалния капацитет. Ще подкрепя и сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения”.

Последната приоритетна ос №5 в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е „Техническа помощ”. Тя ще подпомага проекти за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР (2014 – 2020), както и за повишаване знанията на бенефициентите при разработването и управлението на проекти по програмата.

Потенциални бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) са работодатели и клъстери; самостоятелно заети лица; неправителствени организации; образователни и обучителни организации и институции, включително и такива за посреднически услуги на пазара на труда; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране, за кариерно развитие и за развитие на предприемачеството; социални партньори; държавни институции; доставчици на здравни услуги; публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и читалища; държавни предприятия; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; регистрирани поделения на вероизповеданията.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Полезна информация

„Независим живот” НОВО РАБОТНО МЯСТО