Независим живот

Основна цел на програмата:
Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.
Кой може да кандидатства:
 • Община на територията на Република България;
 • Район на община.

По процедурата е допустимо да участват и следните видове партньорски организации:

 • Доставчици на социални услуги;
 • Неправителствени организации.
Какво финансира програмата:
 • Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги;
 • Обучение на персонала за предоставяне на услугите;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;
 • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;
 • Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост;
 • Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
 • Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване.
Процент на финансовата помощ:
100% от общо допустимите разходи по проекта.
Размер на финансовата помощ:
- Минимална стойност: 80 000 лв.
- Максимална стойност: 500 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
– до 10 юни 2015 г., 23:59 часа;
– до 10 юли 2015 г., 23:59 часа;
– до 06 януари 2016 г., 23:59 часа.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com