НОВО РАБОТНО МЯСТО

Основна цел на програмата:
Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.
Кой може да кандидатства:
  • Кандидатът е работодател със самостоятелна правосубектност;
  • За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
  • Горепосочените изисквания се отнасят и за новорегистрирана/новосъздадена организация.
Какво финансира програмата:
  • Разходите за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, до 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ;
  • Разходи за персонал, за услуги (на вече наетите лица);
  • Разходи за строително монтажни работи – до 10 % от преките допустими разходи ако са насочени към осигуряване на достъп за хора с увреждания;
  • Разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност до 2 %;
  • Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;
  • Разходи за възнаграждения на персонал.
Процент на финансовата помощ:
- За микро, малки и средни предприятия до 100% от общите допустими разходи по проекта
- За големи предприятия до 80% от общите допустими разходи по проекта
Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.
- Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв
Срокове за кандидатстване:
Програмата стартира на 26 юли 2015 г. С три крайни срока за кандидатстване:
1) 14.09.2015 г., 23.59 ч.,
2) 19.11.2015 г., 23:59 ч.,
3) 05.02.2016 г., 23:59 ч.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com