Приоритетни сектори за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“особност“

− С20 „Производство на химични продукти“

− C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

− C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

− С27 „Производство на електрически съоръжения“

− С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

− С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

− J58 „Издателска дейност“

− J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

− J60 „Радио- и телевизионна дейност“

− J61 „Далекосъобщения“

− J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

− J63 „Информационни услуги“

− М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

− С10 „Производство на хранителни продукти“

− С11 „Производство на напитки“

− С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

− С14 „Производство на облекло“

− С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

− С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

− С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

− С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

− С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

− С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

− С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

− С24 „Производство на основни метали“

− С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

− С31 „Производство на мебели“

− С32 „Производство, некласифицирано другаде“