Полезна информация

Списък с районите за планиране в България и областите попадащи в тях

Списък с районите за планиране в България и областите попадащи в тях

Критерии за определянe дали едно предприятие е микро, малко или средно /МСП/

Критериите за определяне на вида предприятие са два:средносписъчен брой на персонала и финансов критерий.

Тематичните области на ИСИС

Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) е стратегически документ, чрез които България заявява своята визия за промяна в политиката и преодоляване на социално-икономически предизвикателства.

Приоритетни сектори за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Приоритетни сектори за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Задайте ни въпрос

Какво е режим de minims

“Минимална помощ" или de minimis, представлява финансова помощ, която не нарушава или не застрашава в голяма степен конкуренцията, поради минималния си размер.

Списък на общините попадащи селските райони

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони.

Изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство – Стандартен производствен обем (СПО)

Изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство – Стандартен производствен обем (СПО)

Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм

Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, за които няма да бъдат подпомагани проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма