Какво е режим de minims

“Минимална помощ" или de minimis, представлява финансова помощ, която не нарушава или не застрашава в голяма степен конкуренцията, поради минималния си размер. За да не нарушава едно предприятие принципите на свободна и лоялна конкуренция, размерът на получените помощи (схеми с режим de minimis) не могат да превишават левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 бюджетни години (текуща бюджетна и предходни две).

Съгласно принципите, които я регламентират, минималната помощ се счита за предоставена в момента, когато на съответното предприятие е дадено юридическо право за получаването й - т.е. от датата на влизане в сила на договора за финансиране, а не от реалното й получаване.