10.09.2019
Списък с отхвърлени проекти на етап административна оценка по процедура Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Списък с отхвърлени проекти на етап административна оценка по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) публикува списък с общо 96 проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”.
Цялата статия тук