Допустими сектори на икономическа дейност по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

 

 Номер на позиция

Код по КИД-2008

Наименование на позицията

Сектор С

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

1

Раздел 10

Производство на хранителни продукти

10.7„Производство на хлебни и тестени изделия“

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“

10.85 „Производство на готови ястия“

10.86„Производство на детски, диетични и други хомогенизи

рани храни“

10.89 „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде“

2

Раздел 11

Производство на напитки

11.05 „Производство на пиво“

11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

3

Раздел 13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

4

Раздел 14

Производство на облекло

5

Раздел 15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

6

Раздел 16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

7

Раздел 17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

8

Раздел 18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

9

Раздел 19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

10

Раздел 20

Производство на химични продукти

11

Раздел 21

Производство на лекарствени вещества и продукти

12

Раздел 22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

13

Раздел 23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

14

Раздел 24

Производство на основни метали

15

Раздел 25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

16

Раздел 26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

17

Раздел 27

Производство на електрически съоръжения

18

Раздел 28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

19

Раздел 29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

20

Раздел 30

Производство на превозни средства, без автомобили

21

Раздел 31

Производство на мебели

22

Раздел 32

Производство, некласифицирано другаде

 

  1. Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности –

Номер на позиция

Код по КИД-2008

Наименование на позицията

Сектор В

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

23

Раздел 08

Добив на неметални материали и суровини

Сектор С

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

24

Раздел 33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Сектор Е

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

25

Раздел 38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

26

Раздел 39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Сектор F

СТРОИТЕЛСТВО

27

Раздел 41

Строителство на сгради

28

Раздел 42

Строителство на съоръжения

29

Раздел 43

Специализирани строителни дейности

 

Сектор G

ТЪРГОВИЯ

30

Раздел 45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

31

Раздел 46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

32

Раздел 47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Сектор H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

33

Раздел 52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

34

Раздел 53

Пощенски и куриерски дейности

Сектор J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

35

Раздел 58

Издателска дейност

36

Раздел 59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

37

Раздел 60

Радио- и телевизионна дейност

38

Раздел 61

Далекосъобщения

39

Раздел 62

Дейности в областта на информационните технологии

40

Раздел 63

Информационни услуги

Сектор L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

41

Раздел 68

Операции с недвижими имоти

Сектор М

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

42

Раздел 69

Юридически и счетоводни дейности

43

Раздел 70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

44

Раздел 71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

45

Раздел 72

Научноизследователска и развойна дейност

46

Раздел 73

Рекламна дейност и проучване на пазари

47

Раздел 74

Други професионални дейности

48

Раздел 75

Ветеринарномедицинска дейност

49

Раздел 78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

50

Раздел 80

Дейности по охрана и разследване

51

Раздел 81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

52

Раздел 82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност – без 82.91 „Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация“

Сектор Р

ОБРАЗОВАНИЕ

53

Раздел 85

85.5 „Други образователни дейности“

Сектор Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

54

Раздел 86

86.2 „Извънболнична лекарска практика“

55

Раздел 87

Медико-социални грижи с настаняване

56

Раздел 88

Социална работа без настаняване

Сектор R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

57

Раздел 90

Артистична и творческа дейност

58

Раздел 91

Други дейности в областта на културата

59

Раздел 93

93.1 „Дейности в областта на спорта“

Сектор S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

60

Раздел 95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи