Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство – Стандартен производствен обем (СПО)
От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони.
Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, за които няма да бъдат подпомагани проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма
Списък с общините, чиято територия е с висок и среден риск от горски пожари
Списък на общините с висока лесистост