Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Основна цел на програмата:
Предоставяне на подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).
Кой може да кандидатства:
  • Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  • Кандидатите трябва да реализират дейността, за която кандидатстват, в определените в Иновационната стратегия за интелигента специализация тематични области;
  • Кандидатите трябва да имат поне три приключили финансови години - 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
  • Кандидатите трябва да внедряват иновация (собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица).
Какво финансира програмата:
Елемент А „Инвестиции“
  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на новия продукт, процес или бизнес модел;
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата;
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на новия продукт, процес или бизнес модел.

Елемент Б „Услуги“
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
Процент на финансовата помощ:
Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на финансовата помощ: 100 000 лв.
- Максимален размер на финансовата помощ: 1 500 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
до 19.00 на 04.04 2016 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com