Юридически услуги

Партньорите ни от ОМНИА имат солиден опит в подготовката и прилагането на тръжни процедури по „Закон за обществените поръчки“ (ЗОП), ПМС №55, ПМС №69 и ПМС №118 - „библията“ за изпълнението на проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС.

Освен това същите са специалисти и в следните области:

Дружествено право
Вещно право. Инвестиции в недвижими имоти.
Авторско право и сродни права. Патенти.
Данъчно право
Медийно право
Трудово право
Банково право
Конкурентно право
Процесуално представителство
Семейно и наследствено право
Административно право
Обществени поръчки
Non-profit

Свържете с нас