Програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

„Ломско пиво“ АД
Бенефициент: „Ломско пиво“ АД
Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на „Ломско пиво“ АД
Мярка: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Година: 2015
„ФОКАС-2“ ЕООД
Бенефициент: „ФОКАС-2“ ЕООД
Наименование на проекта: Повишаване на производствения капацитет на "ФОКАС­2 ЕООД”
Мярка: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Година: 2015
„Идалго Прадакшънс“ ЕООД
Бенефициент: „Идалго Прадакшънс“ ЕООД
Наименование на проекта: Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на ИДАЛГО ПРАДАКШЪНС БЪЛГАРИЯ EOOД.
Мярка: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Година: 2015
„Медия Сървисиз“ ЕООД
Бенефициент: „Медия Сървисиз“ ЕООД
Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет на "МЕДИА СЪРВИСИЗ" ЕООД
Мярка: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Година: 2015
„Метрополис груп“ АД
Бенефициент: „Метрополис груп“ АД
Наименование на проекта: “Внедряване на система за планиране на ресурсите в „Метрополис Груп“ АД
Мярка: „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“
Година: 2013 - 2014
„Сиф 309 Филм Мюзик“ ООД
Бенефициент: „Сиф 309 Филм Мюзик“ ООД
Наименование на проекта: „Технологична модернизация на „СИФ 309 ФИЛМ МЮЗИК“ ООД и въвеждане на нова услуга в България - пътуващо кино“
Мярка: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Година: 2011 - 2013
„Междинна станция“ ООД
Бенефициент: „Междинна станция“ ООД
Наименование на проекта: „Повишаване на конкурентноспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието”
Мярка: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Година: 2011 - 2013
„ЕТА-Виолета Желва“
Бенефициент: „ЕТА-Виолета Желва“
Наименование на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „ЕТА-Виолета Желева“
Мярка: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Година: 2011 - 2013
„Петком 2002“ ЕООД
Бенефициент: „Петком 2002“ ЕООД
Наименование на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Петком 2002“ ООД
Мярка: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Година: 2011 -2013
„Еф Хикс Камера“ ЕООД
Бенефициент: „Еф Хикс Камера“ ЕООД
Наименование на проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на Еф Хикс Камера ЕООД на медийния пазар чрез обновяване и модернизация на техниката”
Мярка: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Година: 2011 – 2013
„Пайнер Медиа“ ООД
Бенефициент: „Пайнер Медиа“ ООД
Наименование на проекта: „Повишаване конкурентоспособността на „Пайнер Медиа” ООД на вътрешния пазар чрез модернизация на оборудването”
Мярка: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Година: 2013
„Еф Хикс Камера“ ЕООД
Бенефициент: „Еф Хикс Камера“ ЕООД
Наименование на проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на „Еф Хикс Камера“ ЕООД на медийния пазар чрез обновяване и модернизация на техниката”
Мярка: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Година: 2015
„Междинна станция“ ООД
Бенефициент: „Междинна станция“ ООД
Наименование на проекта: Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Междинна станция“ ООД
Мярка: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
Година: 2015

Програма за развитие на селските райони

Община Царево
Бенефициент: Община Царево
Наименование на проекта: Рехабилитация на четвъртокласен път с. Българи - с. Кости
Мярка: 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“
Година: 2012 - 2015
Община Царево
Бенефициент: Община Царево
Наименование на проекта: Благоустрояване и озеленяване на централна градска част гр. Царево
Мярка: 322 „Развитие и обновяване на селата“
Година: 2012 - 2015
Община Царево
Бенефициент: Община Царево
Наименование на проекта: Пътя на нестинарството
Мярка: 313 „Разнообразяване и подобряване на туристическа инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите в селските райони”
Година: 2012 - 2015
„Супер фуудс“ ООД
Бенефициент: „Супер фуудс“ ООД
Наименование на проекта: „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.
Мярка: 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “
Година: 2015
„Био градина“ ООД
Бенефициент: „Био градина“ ООД
Наименование на проекта: Предприятие за производство на гранулирани храни за домашни любимци от зеленчуци и плодове.
Мярка: 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “
Година: 2015

Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“

Община Царево
Бенефициент: Община Царево
Наименование на проекта: „Изграждане и реконструкция на парк Царево – център”
Мярка: 3.1: Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма
Година: 2015
Община Царево
Бенефициент: Община Царево
Наименование на проекта: „Ремонт на пристанищен мостик в град Ахтопол"
Мярка: 2.3 „Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения
Година: 2015

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

„ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮЖЪНС“ ЕООД
Бенефициент: „ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮЖЪНС“ ЕООД
Наименование на проекта: "Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„Дабъл Дилайт“ ООД
Бенефициент: „Дабъл Дилайт“ ООД
Наименование на проекта: Човешкият фактор и неговото професионално и кариерно развитие – водещ фактор във фирмената политика на "Дабъл Дилайт" ООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
Дентал Дизайн
Бенефициент: Дентал Дизайн
Наименование на проекта: Възможност за професионална реализация на специалисти в Стоматологичен център „Дентал Дизайн”
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„Диджимарк Студио“ ООД
Бенефициент: „Диджимарк Студио“ ООД
Наименование на проекта: Подобраяване достъпa дo заетост и създаване на устойчиви работни места е „Диджимарк студио" ООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„ЕТА – Желева“ ЕООД
Бенефициент: „ЕТА – Желева“ ЕООД
Наименование на проекта: Разкриване на нови работни места за подобряване качеството на предоставяните услуги от ЕТА ­ Желева ЕООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„ПЕТКОМ 2002“ ООД
Бенефициент: „ПЕТКОМ 2002“ ООД
Наименование на проекта: „Нови работни места във фирма „Петком 2002” ООД – нов старт в кариерата”
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„ТЕЛЕСАТ“ ООД
Бенефициент: „ТЕЛЕСАТ“ ООД
Наименование на проекта: "Нови работни места в "Телесат" ООД"
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
ЕТ „Вероника Цецова Коларска“
Бенефициент: ЕТ „Вероника Цецова Коларска“
Наименование на проекта: Шанс за успешна професионална реализация
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
ЕТ „Ралица Пламенова Петрова“
Бенефициент: ЕТ „Ралица Пламенова Петрова“
Наименование на проекта: Осигуряване на постоянна трудова заетост в конкурентна среда
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
ЕТ „Благовеста Йорданова Йорданова“
Бенефициент: ЕТ „Благовеста Йорданова Йорданова“
Наименование на проекта: Нови възможности за професионална реализация във фирма ЕТ „Благовеста Йорданова Йорданова"
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
ЕТ „Тамара Стоянова Стоева“
Бенефициент: ЕТ „Тамара Стоянова Стоева“
Наименование на проекта: "Осигуряване на трудова заетост ­ нов шанс за безработни лица в ЕТ „Тамара Стоянова Стоева"
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„Стантур“ ЕООД
Бенефициент: „Стантур“ ЕООД
Наименование на проекта: Предоставяне на възможност за трудова заетост и повишаване качеството на живот на безработни лица от община Ябланица
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„Априлци 2008“ ЕООД
Бенефициент: „Априлци 2008“ ЕООД
Наименование на проекта: "Подкрепа за заетост чрез създаване на нови възможности за трудова реализация на безработни лица в "Априлци 2008" ЕООД"
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„ВИЛМАРТУР“ ЕООД
Бенефициент: „ВИЛМАРТУР“ ЕООД
Наименование на проекта: Заетост на безработни лица в къща за гости за селски туризъм в гр. Априлци
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
“АНИМАРТУТ“ ЕООД
Бенефициент: “АНИМАРТУТ“ ЕООД
Наименование на проекта: Нови работни места в сферата на туризма
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„Веедик“ ООД
Бенефициент: „Веедик“ ООД
Наименование на проекта: Нови възможности за трудова заетост на безработни лица, чрез разкриване на нови работни места във фирма Веедик ООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„ЗЕТА ХОСТИНГ СОЛЮШЪНС“ ООД
Бенефициент: „ЗЕТА ХОСТИНГ СОЛЮШЪНС“ ООД
Наименование на проекта: Осигуряване на заетост на младежи до 29г. в "Зета Хостинг Солюшънс" ООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„АмРест“ ЕООД
Бенефициент: „АмРест“ ЕООД
Наименование на проекта: Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „АмРест“ ЕООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„ГППМПДМ Провидент“ ООД
Бенефициент: „ГППМПДМ Провидент“ ООД
Наименование на проекта: Провидент ­ шанс за заетост и професионално развитие на специалисти по дентална медицина
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„КАМЕН КАМЕНОВ“ ЕООД
Бенефициент: „КАМЕН КАМЕНОВ“ ЕООД
Наименование на проекта: Разкриване на нови работни места в "Камен Каменов" ЕООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„МОТИВИАН“ ЕООД
Бенефициент: „МОТИВИАН“ ЕООД
Наименование на проекта: Създаване на нови работни места и предоставяне на обучения по ключова компетентност в "Мотивиан" ЕООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„ОКСИ Апликейшънс“ ЕООД
Бенефициент: „ОКСИ Апликейшънс“ ЕООД
Наименование на проекта: Разкриване на нови работни места в "Окси Апликейшънс" ЕООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015
„ПЪРПЪЛБИЪРД“ ЕООД
Бенефициент: „ПЪРПЪЛБИЪРД“ ЕООД
Наименование на проекта: Разкриване на нови работни места и подобряване качеството на предоставяните услуги в "Пърпълбиърд" ЕООД
Мярка: „Ново работно място 2015“
Година: 2015

Оперативна програма „Околна среда“

Община Царево
Бенефициент: Община Царево
Наименование на проекта: “Интегриран воден цикъл на гр. Ахтопол”
Мярка: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над между 2 000 и 10 000 е.ж.“
Година: 2014
Община Царево
Бенефициент: Община Царево
Наименование на проекта: „Интегриран воден цикъл гр. Царево“
Мярка: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."
Година: 2014