Възстановяване на микро, малки и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност

Основна цел на програмата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност
Кой може да кандидатства:
 • Микро, малки или средни предприятия, осъществяващи своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 • Предприятия с минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.) и реализирали нетни приходи от продажби общо за този период в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  - за микро предприятия (до 10 човека персонал) ≥ 210 000 лв.
  - за малки предприятия (до 50 човека персонал) ≥ 750 000 лв.
  - за средни предприятия (до 250 човека персонал) ≥ 3 000 000 лв.
Какво финансира програмата:
 • До 50% от допустимите разходи по проекта; Размер на финансовата помощ:
 • Минимален размер на финансовата помощ: 25 000 лева;
 • Максимален размер на финансовата помощ: 150 000 лева;
Допустими разходи:
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване и системи, водещи до подобряване на енергийната ефективност и включени в този списък
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 /до 7 000 лв./
 • Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 /до 9 000 лв./

ВАЖНО: Инвестиции в системи, които произвеждат енергия могат да получат финансиране, при условие че произвежданата от тях енергия е единствено за собствено потребление.

Срокове за кандидатстване:

Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г.