Фотография: OTA

Подкрепа на предприятия, регистрирани по закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19

Основна цел на програмата:

Да се осигури оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Кой може да кандидатства:

Допустими кандидати

Работодатели;

  • Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите регистрирани преди 01.01.2019 г.
  • Предприятия попадащи в категорията микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, развиващо своята основна икономическа дейност под един от следните кодове, съгласно КИД-2008 – 79.11 „Туристическа агентска дейност“ и 79.12 „Туроператорска дейност“;
  • Да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма;
  • Да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“


Недопустими са кандидати, които:

  • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност/ процедура по ликвидация;
  • Предприятия попадащи в категорията микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, развиващо своята основна икономическа дейност под един от следните кодове, съгласно КИД-2008 – 79.11 „Туристическа агентска дейност“ и 79.12 „Туроператорска дейност“;
  • имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата в размер повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
Допустими разходи:

Разходи, необходими за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга, в това число:

  • Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).
Процент на финансовата помощ:
100% от общите допустими разходи по проекта;
Размер на финансовата помощ:
Максимален размер на помощта: 391 166 лв.;

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

Срокове за кандидатстване:

Краен срок: 20 Октомври 2020 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com