Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Основна цел на програмата:
Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.
Кой може да кандидатства:
  • Микро малки или средни предприятия регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България;
  • Да имат поне три 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;
  • Да имат реализирани реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2012 г.) от минимум:  150 000 лв. за микро, 300 000 лв. за малко и 750 000 лв. за средно предприятие;
  • Да развиват основната си икономическа дейност в Сектор C – Преработвателна промишленост, Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”,  Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.
Какво финансира програмата:
  • Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързанo с постигане на целите на проекта;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта;
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
  • Визуализация на проекта;
  • Одит на проекта.
Процент на финансовата помощ:
- За микро и малки предприятия  до 70% от общите допустими разходи по проекта
- За средни предприятия до 60% от общите допустими разходи по проекта
Размер на финансовата помощ:
- За микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева
- За малки предприятия от 200 000 до  1 000 000 лева
- За средни предприятия от 300 000 до 2 000 000 лева
Срокове за кандидатстване:
23 декември 2013 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com