Фотография: https://jobs-to-be-done.com

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията

Основна цел на програмата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в следните приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИКТ:

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
 • синя икономика – технологии за развитие.

Индустрия за здравословен живот и био-технологии :

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).
Кой може да кандидатства:
 • Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България с минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);
 • Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица
Допустими разходи:

Разходи по елемент „Инвестиции“

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” необходими за внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги;

Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече) не трябва да надвишават 200 000 лева.

Разходи по елемент „Услуги“ (до 25% от общо заявените разходи по проекта)

 • Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: разходи за консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, разходи за подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, разходи за обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
 • Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, като например: разходи за външни услуги (договори за възлагане, граждански договори), свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновации, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална/интелектуална собственост;
 • Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например: разходи за външни консултантски услуги (договори за възлагане/граждански договори); разходи за обучения (вкл. такси за обучения, разходи за командировки в страната (пътни, дневни и квартирни)) и др.п.
 • Разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни и др.п;
 • Разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки и др.п;
 • Разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги (договори за възлагане/граждански договори); (до 10 000 лв.)
 • Разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.п.;
 • Разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др.п.;
 • Разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др. п.
Процент на финансовата помощ:
 • За проекти под режим „Регионална инвестиционна помощ“ между 25% и 70% от допустимите разходи по проекта в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на проекта;
Категория на предприятието За дейности извън Югозападен район на планиране За дейности в Югозападен район на планиране
Микро и малки предприятия 70% 45%
Средни предприятия 60% 35%
Големи предприятия 50% 25%
 • За проекти под режем „de minimis“ до 70% от допустимите разходи по проекта;
 • За разходи под режим „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ до 70% максимален интензитет, допустим само за микро, малки и средни предприятия;
Размер на финансовата помощ:
 • за микро и малки предприятия от 100 000 до 500 000 лева;
 • за средни предприятия от 100 000 до 750 000 лева;
 • за големи предприятие от 100 000 до 1 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 30.04.2020 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com