Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Основна цел на програмата:
Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.
Кой може да кандидатства:
  • Съществуващи средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на Европейското икономическо пространство.
Какво финансира програмата:
  • Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.
Процент на финансовата помощ:
между 25 и 60% от одобрените разходи по проекта.
Размер на финансовата помощ:
Минимален размер на финансовата помощ: 100 000 лв.
Максимален размер на помощта: 1 250 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се процедурата да бъде обявена юни 2017 г. и да бъде отворена до август 2017 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com