Развитие на социалното предприемачество

Основна цел на програмата:

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Кой може да кандидатства:
 • Социално предприятие;
 • Работодател;
 • Специализирано предприятие на хора с увреждания;
 • Кооперация на хора с увреждания;
 • Община;
 • Район на община;
 • Доставчик на социални услуги;
 • Неправителствена организация.
Допустими партньори
 • Обучителни институции и организации;
 • Общини и райони на общини;
 • Доставчици на социални услуги;
 • Неправителствени организации.
Какво финансира програмата:

1. Дейности за организация и управление на проекта;
2. Дейности по информиране и публичност;
3. осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
- Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
- Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;
6. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месец;
7. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
8. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Размер на финансовата помощ:

- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.

- Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв.

Изисквания към проекта:

Допустими целеви групи:

- Хора с увреждания;
- Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;
- Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;
- Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.
Срокове за кандидатстване:
Крайния срок за подаване на проектни предложения: 05.01.2017г. , 17:30 часа


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com