Специфични обучения за заети лица

Основна цел на програмата:
Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения извън публичния сектор.
Кой може да кандидатства:
  • Работодатели
Какво финансира програмата:
1. Обучение за придобиване на професионална квалификация;
2. Обучение за придобиване на ключови компетенции;
3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение;
4. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот
Размер на финансовата помощ:

В зависимост от категорията на предприето % на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е както следва:

70% от допустимите разходи за микро и малки предприятия;
60% от допустимите разходи за средни предприятия;
50% от допустимите разходи за големи предприятия;
– БФП може да бъде увеличена с още 10% (но не повече от общо 70%), ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;

Максимален размер на БФП за проект: 3 911 660 лева.

Срокове за кандидатстване:
Очаква се програмата да стартира май/юни 2017 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com