Специфични обучения

Основна цел на програмата:
Целта на операцията е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Процедурата от една страна цели да осигури предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие в чрез предоставяне на съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите.
Кой може да кандидатства:
Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.
Какво финансира програмата:
• Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
• Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
• Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;
• Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Важно! Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Размер на финансовата помощ:
  • % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 100%
  • Минимален размер на БФП: 50 хил. лв.
  • Максимален размер на БФП: 1) за Компонент 1 – 3 911 660 лв.; 2) за Компонент 2 – 391 166 лв.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се програмата да стартира май/юни 2017 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com