Процедура Развитие на туристически атракции

Очакваните резултати:

Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм.

Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите.

Основна цел на програмата:
Съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България
Допустими партньори
Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни, поделения, които са юридически лица
Допустими дейности:
 • Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.
 • Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи пространства, както и подпомагане развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности;
 • Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, центрове за информация на посетители);
 • Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им;
 • Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции;
 • Обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
 • Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и организиране на експедиентски пътувания;
 • Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение;
Допустими разходи:
 • Разходи за СМР;
 • Разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващи сгради;
 • Разходи за проектиране и авторски надзор;
 • Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието;
 • Разходи за оборудване и обзавеждане;
 • Разходи за обучения, рекламни и маркетингов и дейности, участие в събития, информиране на обществеността и др.
 • Разходи за организация и управление;
 • Разходи за публичност и визуализация;
 • Разходи за въвеждане в експлоатация.
Процент на финансовата помощ:
до 100% от одобрените разходи по проекта. Минималните и максималните стойности на един проект все още не са уточнени
Срокове за кандидатстване:
Очаква се процедурата да бъде обявена май 2018 г. със срок за подготовка между 3 и 5 месеца


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com