Насърчаване на предприемачеството

Основна цел на програмата:

Целта на процедурата е да подготви лицата, които желаят да развиват собствен бизнес, като се включват в обучения и услуги, които биха подпомогнали за развитие на предприемаческите им идеи. Също така ще получат подкрепа за започване на реална стопанска дейност и спомагане за намиране на източници за финансиране.

Кой може да кандидатства:
  • Центрове за развитие на предприемачеството (неправителствени организации или търговци по смисъла на Търговския закон);
  • Социални партньори;
  • Финансови институции;
  • Юридическо лице или ЕТ, регистрирано на територията на Република България.
Какво финансира програмата:
  • Разходи за персонал;
  • Разходи за материали;
  • Опростени разходи (10 на сто от допустимите преки разходи по проекта).
Допустими дейности:

• Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
• Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и планове за управление на самостоятелна стопанска дейност;
• Предоставяне на консултантски услуги за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа;
• Дейности за организация и управление на проекта;
• Дейности за информация и комуникация.

Процент на финансовата помощ:
  • 100 %
Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на финансовата помощ: 100 000 лв.

Максимален размер на финансовата помощ: 396 166 лв.

Срокове за кандидатстване:
Крайния срок за подаване на проектни предложения: 05.04.2017 г. 17:30 часа.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com